มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MGS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-166 อาเซียนศึกษา 3 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 9 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
201-311 ความเป็นผู้ประกอบการ 3 3 อ.วารีพร  ชูศรี
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 4 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
204-309 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเอกสารและงานเลขานุการ 4 3 อ.คณิดา  ไกรสันติ
206-200 การจัดการดำเนินงาน 4 3 อ.จุฑามาศ  พรหมมนตรี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
120
 


View PagesFirstPreviousNextLast