มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MK156ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.จารุมาศ  เสน่หา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
124
 


View PagesFirstPreviousNextLast