มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MK156ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 18 2 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 4 3 อ.ธนากร  พฤกษ์รัตนนภา
203-303 การสร้างแบรนด์ 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-402 การจัดการการค้าส่งและค้าปลีก 1 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
125
 


View PagesFirstPreviousNextLast