มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MK157ตรีควบโท
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 1 3 อ.บุตรี  บุญโรจน์พงศ์
203-302 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
203-303 การสร้างแบรนด์ 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 1 3 อ.สวย  หลักเมือง
203-402 การจัดการการค้าส่งและค้าปลีก 1 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
203-403 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-404 การตลาดบริการ 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
126
 


View PagesFirstPreviousNextLast