มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MK157ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 3 อ.ธนพงศ์  วุ่นแสง
203-303 การสร้างแบรนด์ 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 1 3 อ.สวย  หลักเมือง
203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
301-209 กฎหมายธุรกิจ 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
127
 


View PagesFirstPreviousNextLast