มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MK158ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 1 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 16 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
301-209 กฎหมายธุรกิจ 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
128
 


View PagesFirstPreviousNextLast