มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKC157เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
203-403 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 1 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 1 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
203-406 สัมมนาทางการตลาด 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-407 โครงงานทางการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
129
 


View PagesFirstPreviousNextLast