มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKC158เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-208 สถิติธุรกิจ 3 3 อ.สวย  หลักเมือง
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-302 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-402 การจัดการการค้าส่งและค้าปลีก 1 3 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
130
 


View PagesFirstPreviousNextLast