มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKCS157เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
203-302 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
203-303 การสร้างแบรนด์ 2 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 2 3 อ.สวย  หลักเมือง
203-312 การเงินการธนาคาร 1 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
203-404 การตลาดบริการ 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 2 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
131
 


View PagesFirstPreviousNextLast