มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKCS158เทียบโอน
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-208 สถิติธุรกิจ 6 3 อ.สวย  หลักเมือง
202-103 การภาษีอากร 1 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-312 การเงินการธนาคาร 1 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
203-313 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารในวิชาชีพการตลาด 1 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-403 การตลาดสินค้าเกษตรกรรม 2 3 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
132
 


View PagesFirstPreviousNextLast