มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKS155ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 11 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 6 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
203-406 สัมมนาทางการตลาด 1 3 ผศ.ดร.วิวัฒน์  จันทร์กิ่งทอง
203-407 โครงงานทางการตลาด 1 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
203-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.จารุมาศ  เสน่หา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
135
 


View PagesFirstPreviousNextLast