มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKS156ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 22 2 อ.ปทุมวรรณ  ทองตราชู
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 4 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-302 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 2 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
203-303 การสร้างแบรนด์ 2 3 อ.จารุมาศ  เสน่หา
203-404 การตลาดบริการ 2 3 ผศ.มณีรัตน์  รัตนพันธ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
136
 


View PagesFirstPreviousNextLast