มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKS157ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 9 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
201-310 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม 5 3 ผศ.สุจิตราภรณ์  จุสปาโล
202-205 การเงินธุรกิจ 3 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
202-316 การบัญชีเพื่อการจัดการ 4 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-309 การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการตลาด 2 3 อ.สวย  หลักเมือง
203-405 การตลาดระหว่างประเทศ 2 3 อ.ประสพสุข  ชอบทำกิจ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
137
 


View PagesFirstPreviousNextLast