มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
MKS158ม6ปวช
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
201-203 องค์การและการจัดการ 2 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-101 หลักการบัญชี 4 3 อ.นธี  เหมมันต์
203-101 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 4 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
203-201 หลักการตลาด 6 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
138
 


View PagesFirstPreviousNextLast