มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PA158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 5 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
100-168 หาดใหญ่ศึกษา 1 2 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
401-102 การเมืองการปกครองไทย 1 3 อ.วฤณดา  วงศ์โรจน์
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
142
 


View PagesFirstPreviousNextLast