มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PA257
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 20 2 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 1 3 ดร.ลีลี่  รัศมีมณฑล
401-428 กฎหมายอาญา 1 2 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 2 3 อ.นุรซีตา  เพอแสละ
402-208 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ 1 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-209 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐแนวใหม่ 2 3 อ.เสาวลักษณ์  ณ พัทลุง
402-302 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2 3 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
145
 


View PagesFirstPreviousNextLast