มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PA258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 3 อ.เจริญ  รุ่งกลิ่น
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 15 3 อ.Ringyaomi  Shimray
100-168 หาดใหญ่ศึกษา 2 2 อ.ชาญณรงค์  เที่ยงธรรม
100-240 เศรษฐกิจพอเพียง 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
401-102 การเมืองการปกครองไทย 4 3 อ.นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
401-204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
146
 


View PagesFirstPreviousNextLast