มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PA355
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 2 อ.กฤติกา  เลขะกุล
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 2 อ.จิราภรณ์  บัวเพ็ชร
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 2 3 อ.วรา  บุญพันธ์
402-304 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ 2 3
402-412 การบริหารรัฐวิสาหกิจ 2 3 อ.กฤติกา  เลขะกุล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
147
 


View PagesFirstPreviousNextLast