มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PAS155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 8 2 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
100-165 การคิดวิเคราะห์ 4 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 6 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
402-304 สัมมนาการบริหารงานภาครัฐ 3 3 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
148
 


View PagesFirstPreviousNextLast