มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PG155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 4 2 อ.พัชญ์สิตา  องค์สรณะคม
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 4 2 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 1 3 อ.คารม  บัวผัน
401-424 สัมมนาการเมืองการปกครอง 1 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
149
 


View PagesFirstPreviousNextLast