มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PG157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-221 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 2 1 3 อ.วิทู  ณ สงขลา
401-311 การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย 1 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-429 กฎหมายอาญา 2 1 3 อ.จิระพงค์  แก้วบัว
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 1 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
402-208 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ 3 3 อ.เอกราช  มะลิวรรณ์
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 1 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
151
 


View PagesFirstPreviousNextLast