มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PG158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 2 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 6 3 อ.Eric  Allyn
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
401-102 การเมืองการปกครองไทย 2 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
401-304 กฎหมายปกครอง 1 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
152
 


View PagesFirstPreviousNextLast