มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PG256
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 6 2 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-222 ระบอบประชาธิปไตยเปรียบเทียบ 1 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
401-223 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 1 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-321 ประชาสังคมและการเมืองภาคพลเมือง 1 3 อ.คัมภีร์  ทองพูน
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 2 3 อ.สนัน  ยามาเจริญ
401-438 การศึกษาการตำรวจและการทหาร 1 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
401-479 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
154