มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PG258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 5 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-150 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 15 3 อ.Ringyaomi  Shimray
100-165 การคิดวิเคราะห์ 2 3 อ.อภินันท์  สิริรัตนจิตต์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
401-102 การเมืองการปกครองไทย 4 3 อ.นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
401-304 กฎหมายปกครอง 2 3 อ.วันเฉลิม  ว่องสนั่นศิลป์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
156
 


View PagesFirstPreviousNextLast