มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PGS155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-162 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 7 2 อ.ทิรัศม์ชญา  พิพัฒน์เพ็ญ
301-306 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน 6 3 อ.นันท์นภัส  ศิริชัชวาลวงศ์
401-205 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองเปรียบเทียบ 3 3 อ.คารม  บัวผัน
401-424 สัมมนาการเมืองการปกครอง 2 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
158
 


View PagesFirstPreviousNextLast