มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PGS156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 19 2 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-223 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง 2 3 อ.นุกูล  ชิ้นฟัก
401-429 กฎหมายอาญา 2 3 3 อ.สหพล  ลิ่มสุวรรณ
401-431 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 4 3 อ.สหพล  ลิ่มสุวรรณ
401-438 การศึกษาการตำรวจและการทหาร 2 3 อ.พัตรธีรา  จินตานนท์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
159
 


View PagesFirstPreviousNextLast