มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PGS157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-221 ปรัชญาและความคิดทางการเมือง 2 2 3 อ.สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
401-311 การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย 2 3 อ.ขภิชาติ   ราชแสง
401-429 กฎหมายอาญา 2 3 3 อ.สหพล  ลิ่มสุวรรณ
402-203 สถิติสำหรับนักสังคมศาสตร์ 5 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
402-208 องค์การและการบริหารงานในภาครัฐ 4 3 อ.คารม  บัวผัน
403-412 การวางแผนและการบริหารโครงการระดับท้องถิ่น 2 3 อ.จิตกรี  บุญโชติ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
160
 


View PagesFirstPreviousNextLast