มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PGS158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-119 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 3 อ.อภิรักษ์  พันธุ์พณาสกุล
100-120 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 2 3 อ.พัชรินทร์  เสริมการดี
100-141 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 1 3 อ.พัตรธีรา  สุวรรณวงศ์
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 3 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
100-160 ทักษะการเรียนในระดับอุดมศึกษา 2 2 อ.สุพรรณี  หมาดยุโส๊ะ
401-101 หลักรัฐศาสตร์ 1 3 อ.นุกูล  ชิ้นฟัก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
162