มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PM155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.สมพล  แก้วแทน
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.วาศินีย์  รักราวี
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.วทัญญู  ดิษสระ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
162
 


View PagesFirstPreviousNextLast