มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
602-401 ดุริยนิพนธ์ 2 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-402 ดนตรีไทยประยุกต์ 1 3 อ.วทัญญู  ดิษสระ
602-403 การปฏิบัติการรวมวงดนตรีสากล 1 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-405 การประพันธ์เพลง 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-413 คีตลักษณ์และการวิเคราะห์ดนตรีสากล 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
163
 


View PagesFirstPreviousNextLast