มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 อ.Joseph  Blanchard
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
602-201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-201 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 4 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-203 ทักษะเปียโน 2 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-205 คอมพิวเตอร์ดนตรีและการบันทึกเสียง 2 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-304 วาทยากร 1 3 อ.วาศินีย์  รักราวี
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
164
 


View PagesFirstPreviousNextLast