มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
PM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-138 ดนตรีไทย 1 3 อ.วทัญญู  ดิษสระ
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 13 3 อ.Joseph  Blanchard
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.ชัชวาลย์  ลุขะรัง
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.ณัฐพร  โกศัยกานนท์
602-101 ปฏิบัติเครื่องดนตรีเอก 2 1 3 อ.พัชรสกนธ์  โพธิ์
602-103 ประวัติศาสตร์ดนตรี 1 3 อ.สมพล  แก้วแทน
602-104 การฝึกโสตประสาททางดนตรี 1 3 อ.วรัญญา  ศรีวรบุตร
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
165
 


View PagesFirstPreviousNextLast