มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
RM156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 14 2 ดร.ประสิทธิ์  รัตนพันธ์
100-353 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3 อ.Joseph  Blanchard
201-308 จริยธรรมทางธุรกิจ 1 3 อ.วารีพร  ชูศรี
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
202-101 หลักการบัญชี 1 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
208-400 การจัดแสดงสินค้าและการตกแต่งร้าน 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
168
 


View PagesFirstPreviousNextLast