มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
RM157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
100-250 ภาษาอังกฤษ 3 8 3 อ.วิภาวรรณา  ศรีใหม่
201-208 สถิติธุรกิจ 2 3 อ.คุลยา  ศรีโยม
208-303 การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.สวย  หลักเมือง
208-305 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.สิริกาญจน์  พิมพงศ์ไพศาล
208-313 การจัดการตราสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 อ.จักรเกียรติ์  เมธานัย
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
168
 


View PagesFirstPreviousNextLast