มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
RM158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-151 ภาษาอังกฤษ 1 1 3 อ.ฮากิม  สะมะแอ
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
203-100 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 3 อ.สุวัจนี  เพชรรัตน์
204-300 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 1 3 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  จุสปาโล
208-201 การจัดการการขาย 1 3 อ.ดวงฤดี  อุทัยหอม
208-304 การจัดการสินค้าสำหรับธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ 1 3 ดร.คนึงนิจต์  หนูเช็ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
169
 


View PagesFirstPreviousNextLast