มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SD155
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 5 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
603-209 การพัฒนากลุ่มและเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาสังคม 1 3 อ.สันติชัย  แย้มใหม่
603-406 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 2 อ.สันติชัย  แย้มใหม่
603-410 สัมมนาปัญหาสังคม 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
170
 


View PagesFirstPreviousNextLast