มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SD156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 7 2 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-404 ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคม 1 3 อ.ยุทธกาน  ดิสกุล
603-405 การบริหารงานท้องถิ่น 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
603-408 ประชากรศาสตร์และประชากรศึกษา 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-411 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
171
 


View PagesFirstPreviousNextLast