มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SD157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
401-102 การเมืองการปกครองไทย 4 3 อ.นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
603-203 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาสังคม 1 3 อ.ฉัตรจงกล  ตุลยนิษกะ
603-205 การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาสังคม 1 3 อ.ยุทธกาน  ดิสกุล
603-206 ภาวะผู้นําในงานพัฒนาสังคม 1 3 อ.ยุวัลดา  ชูรักษ์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
172
 


View PagesFirstPreviousNextLast