มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SD158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 16 3 อ.ปิยะดา  สาอุตม์
100-157 การฝึกพูดภาษาไทย 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 9 2 อ.กฤษฎา  มงคลศรี
201-203 องค์การและการจัดการ 1 3 อ.อรุณพร  อธิมาตรไมตรี
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
603-102 สังคมวิทยาเบื้องต้น 1 3 อ.สันติชัย  แย้มใหม่
603-103 การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 1 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
173
 


View PagesFirstPreviousNextLast