มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SI156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 12 2 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
100-253 ภาษาจีน 2 1 3 อ.กนกวรรณ  เมืองจันทร์บุรี
207-304 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-315 การฟังและการพูด 1 3
207-400 วิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-406 การจัดการประชุม นิทรรศการ 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
175
 


View PagesFirstPreviousNextLast