มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SI157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 3 อ.กันย์ณิภัฐ  สุวรรณอ่อน
100-166 อาเซียนศึกษา 2 3 อ.จิรัชยา  เจียวก๊ก
207-202 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 อ.ดวงธิดา  พัฒโน
และการท่องเที่ยว
207-208 การจัดการส่วนหน้า 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-208 การจัดการส่วนหน้า 1 3 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
207-300 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 3 อ.สวย  หลักเมือง
207-309 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1 3 อ.ดวงธิดา  พัฒโน
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
176
 


View PagesFirstPreviousNextLast