มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SI158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-111 สถิติเบื้องต้น 2 3 อ.นัฐพงษ์  พวงแก้ว
100-144 หลักเศรษฐศาสตร์ 4 3 อ.สุชาดา  สุวรรณขำ
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 14 3 อ.Ringyaomi  Shimray
202-101 หลักการบัญชี 2 3 อ.กาญจนา  ปล้องอ่อน
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 1 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
207-207 จิตวิทยาการบริการ 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
177
 


View PagesFirstPreviousNextLast