มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SIC157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 12 2 อ.พิฑูรย์  ทองฉิม
201-412 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 3 อ.ภัทรินทร์  ทางรัตนสุวรรณ
207-202 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1 3 อ.ดวงธิดา  พัฒโน
และการท่องเที่ยว
207-300 การตลาดสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 3 อ.สวย  หลักเมือง
207-304 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-309 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1 3 อ.ดวงธิดา  พัฒโน
207-315 การฟังและการพูด 1 3
207-400 วิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
179
 


View PagesFirstPreviousNextLast