มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
SIC158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 15 3 อ.Ringyaomi  Shimray
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 7 2 อ.สุนิสา  เชาวน์เมธากิจ
202-205 การเงินธุรกิจ 2 3 อ.พรทิพย์  เสี้ยมหาญ
205-200 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 2 3 อ.โชติรัตน์  อินทสโร
207-207 จิตวิทยาการบริการ 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
207-304 การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 3 ดร.ปรัชญากรณ์  ไชยคช
207-309 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรม 1 3 อ.ดวงธิดา  พัฒโน
207-406 การจัดการประชุม นิทรรศการ 1 3 อ.นิศาชล  สกุลชาญณรงค์
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
180
 


View PagesFirstPreviousNextLast