มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TBC152
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
601-416 สหกิจศึกษา 1 9 อ.อังศณา  ณ สงขลา
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
181
 


View PagesFirstPreviousNextLast