มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TBC156
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-244 เตรียมสหกิจศึกษา 21 2 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
600-414 สัมมนาคุณธรรม จริยธรรม 1 2 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
601-301 ทักษะภาษาไทยในงานสำนักงาน 1 3 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
601-405 การอ่านภาษาไทยวิจารณ์ 1 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
601-407 การวิจัยภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 3 อ.ปัญจา  ชูช่วย
601-408 สัมมนาการใช้ภาษาไทยเชิงธุรกิจ 1 3 อ.เจรจา  บุญวรรณโณ
601-410 ชีวิตกับวรรณกรรม 1 3 อ.วิมล  งามยิ่งยวด
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
183
 


View PagesFirstPreviousNextLast