มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TH157
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-147 ลีลาศ 1 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
600-214 การพัฒนาหลักสูตร 1 3 อ.เชาวนี  แก้วมโน
600-310 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 1 3
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 1 3 อ.อังศณา  ณ สงขลา
604-305 คติชนวิทยาสำหรับครู 1 3 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
604-306 สัทศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย 1 3 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
604-308 วรรณกรรมร่วมสมัย 1 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
184
 


View PagesFirstPreviousNextLast