มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TH158
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-133 อารยธรรมไทย 1 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 7 3 อ.Eric  Allyn
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 1 2 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 1 3 ผศ.ดร.ประภาศ  ปานเจี้ยง
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 1 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
604-102 วาทการสำหรับครู 1 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
185
 


View PagesFirstPreviousNextLast