มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TH258
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-133 อารยธรรมไทย 2 3 ผศ.สุภาภรณ์  โกสีย์
100-152 ภาษาอังกฤษ 2 8 3 อ.Etienne  Vorster
100-167 บัณฑิตที่พึงประสงค์ 2 2 อ.สุภาวดี  ธรรมรัตน์
600-104 จิตวิทยาสำหรับครู 2 3 อ.จิราภรณ์  บัวเพ็ชร
600-105 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู 2 3 อ.อุมาวัลย์  ชีช้าง
604-102 วาทการสำหรับครู 2 3 อ.อัจฉรา  เทศขำ
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
187
 


View PagesFirstPreviousNextLast