มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รายวิชาภาคการศึกษาที่   2   ปีการศึกษา  2558
TH357
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา Section หน่วยกิต อาจารย์ผู้สอน
100-147 ลีลาศ 2 1 อ.อันสอด  หลับด้วง
600-214 การพัฒนาหลักสูตร 3 3 อ.อริสรา  บุญรัตน์
600-310 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู 3 3
604-200 พัฒนาการของภาษาไทย 3 3 อ.อังศณา  ณ สงขลา
604-305 คติชนวิทยาสำหรับครู 3 3 อ.ศัจนันท์  แก้ววงศ์ศรี
604-306 สัทศาสตร์เพื่อการศึกษาภาษาไทย 3 3 อ.เครือวัลย์  ทองหนูนุ้ย
604-308 วรรณกรรมร่วมสมัย 3 3 อ.ภาชินี  เต็มรัตน์
 
หมายเหตุ  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน Section ใดก็ได้ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม จากระบบ eService
 
188
 


View PagesFirstPreviousNextLast